[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلي درباره انجمن اخبار و رویدادها جستجو ثبت نام تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آشنایی با انجمن::
یادداشت‌های علمی::
بانک‌اطلاعات‌نظام‌بانکی::
اقتصاد مقاومتی::
تصاویر منتخب::
عضویت::
پیوندهای مفید::
برقراری ارتباط::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: اقتصاد مقاومتی ::
 | تاریخ ارسال: 1396/10/24 | 
                                                           سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی


متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است :
                                                       بسم الله الرحمن الرحیم
ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده و مهمتر
از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی
بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه
مشکلات اقتصادی فائق میآید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ
صفآرایی کرده، به شکست و عقبنشینی وا میدارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و
بیاطمینانیهای ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحرانهای مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش
است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینههای مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی و
سند چشمانداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو را محقق
سازد و الگوئی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد
.
اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در
ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته، خصوصاً سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و
راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ میگردد
.
لازم است قوای کشور بیدرنگ و با زمانبندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و
تدوین نقشه راه برای عرصههای مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقشآفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را
در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در
برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم .
                                                                                                                   سیّدعلی خامنه‌ای
                                                                                                                  ۲۹ بهمن ماه/۱۳۹۲

                                                سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

                                                     بسم الله الرحمن الرحیم
با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله،
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا
ابالغ میگردد :
2 -تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه
کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق
همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط .
2 .پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری
به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان و
دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه .
9 .محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ
رقابتپذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در
جغرافیای مزیتهای مناطق کشور .
9 .استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت
انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی .
4 .سهمبری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش
سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه .
5 .افزایش تولید داخلی نهادهها و کاالهای اساسی)بویژه در اقالم وارداتی(، و اولویت دادن به تولید
محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به
کشورهای محدود و خاص .
6 .تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید)مواد اولیه و کاال(
7 .مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای
داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابتپذیری در تولید .
8 .اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در
اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی .
2 .حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت
از طریق :
- تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای الزم .
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز .
- تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات .
- برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلدهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی
پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه .
- استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز .
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای
هدف .
21 .توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و
تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج .
22 .افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق :
- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه
همسایگان .
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی .
- استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای .
29 .مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق :
- انتخاب مشتریان راهبردی .
- ایجاد تنوع در روشهای فروش .
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش .
- افزایش صادرات گاز .
- افزایش صادرات برق .
- افزایش صادرات پتروشیمی .
- افزایش صادرات فرآوردههای نفتی .
29 .افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و
توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک .
24 .افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کاالهای دارای
بازدهی بهینه)براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و
فرآوردههای نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع .
25 .صرفه جویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت
و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید .
26 .اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی .
27 .افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به
نفت .
28 .شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای
پولی، تجاری، ارزی و . ...
22 .تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و
اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه .
02.تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیطهای علمی، آموزشی و
رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی .
92 .دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه
امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد :
- شناسایی و بکارگیری ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و
اقدامات مناسب .
- رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن .
- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در
برابر مخاطرات و اختاللهای داخلی و خارجی .
99 .شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار .
99 .افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن.
::
انجمن علمی پول و بانک ایران Iran Money and Banking Scientific Association
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 37 queries by YEKTAWEB 4227